print this page

Historische interieurs

Ontwikkeling van een hulpmiddel bij de waardering van historische interieurs.

De handreiking Op de museale weegschaal vormt voor collectiebeheerders de basis bij waarderingskwesties. Bij bepaling van de culturele waarde van een historisch interieur komt echter een reeks specifieke aspecten naar voren.

WW Historische interieurs

De verzamelaarskamer van Abraham Willet in Museum Willet-Holthuysen, Amsterdam, © Amsterdam Museum.

Daarom is in dit project een hulpmiddel ontwikkeld dat hierop speciaal is toegesneden: de richtlijn Culturele Waardering Historische Interieurs.

Betekenis

De Richtlijn helpt monumenten- en collectiebeheerders om te komen tot een ‘Beschrijving van Betekenis’. Dit is een beredeneerde en bondige tekst met een samenvatting van de waarden, de betekenis en het belang die aan het interieur worden toegekend. Al doende leidt dit tot voortschrijdend inzicht en een grotere bewustwording van de culturele waarden van de beoordeelde interieurs.

Dezelfde taal

De in het hulpmiddel gehanteerde termen en begrippen zijn ontleend aan de algemene vakliteratuur. Door een eenduidige terminologie te hanteren, wordt bevorderd dat gebruikers ‘dezelfde taal spreken’ en dat de persoonlijk ingekleurde, subjectieve waardering steeds objectiever wordt. Het is dus zinvol om tijdens het proces van waardering consequent deze termen en begrippen te gebruiken.

Hoe het hulpmiddel helpt

De culturele waardering kan als vertrekpunt dienen voor een onderbouwde beslissing of gerichte actie. Deze helpt om het belang van het interieur af te wegen, dit belang te bespreken met gebruikers of publiek, de publiekstoegankelijkheid te vergroten, beslissingen te nemen over ingrepen in het interieur, prioriteiten te stellen voor behoud en beheer en conflicterende belangen bespreekbaar te maken. En − last but not least − om uit te leggen waarom een interieur bescherming en investering verdient.

Samenwerking

Bij de ontwikkeling van het hulpmiddel deed de RCE een beroep op de expertise van partijen die net als de Rijksdienst betrokken zijn bij het waarderen van interieurs: het Bureau Monumenten & Archeologie te Amsterdam en de Stichting Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.