print this page

Kunst in de openbare ruimte

Inventarisatie van schades en probleemsituaties van kunstwerken die zich in de openbare ruimte bevinden.

In dit onderzoeksproject zijn veelvoorkomende schades en probleemsituaties geïnventariseerd en geïllustreerd met casestudies van Nederlandse kunstwerken.

Detail van het Oorlogsmonument van Jaap Kaas in De Bilt.

Detail van het Oorlogsmonument van Jaap Kaas in De Bilt.

Daarnaast is een netwerk in oprichting waarin beheersmatige aspecten, zoals risicovermindering en organisatie aan bod komen. Dit project geeft aanleiding om het onderzoek in de toekomst voort te zetten.

Aspecten

Kunst in de openbare ruimte verschilt wat betreft beheer en behoud in veel opzichten van kunstwerken in museale collecties. De invloeden van de buitenomstandigheden (weer, verkeer) en de sociale context laten zich gelden. Het beheer is meestal ook anders georganiseerd. Kunst in de openbare ruimte raakt aan uiteenlopende onderzoeksvragen op materiaaltechnisch gebied, waardering en beheer en organisatie. In dit project lag de nadruk op de materiaaltechnische kant, maar het heeft ook een aanzet gegeven tot de vorming van een netwerk voor de beheersmatige aspecten.

Waardering

De waardering van kunst in de openbare ruimte heeft weliswaar een rol gespeeld, maar dit onderwerp zal een meer centrale plaats moeten innemen in toekomstig onderzoek. Bijvoorbeeld de vraag hoe waardering verandert bij verandering van omgeving en wanneer veroudering al dan niet als acceptabel ‘patina’ wordt gewaardeerd.

Risicovermindering

Tijdens het project is met een enquête geïnventariseerd wat de meest voorkomende schades en probleemsituaties zijn, op grond waarvan drie casestudies zijn geselecteerd.
Als resultaat is een netwerk in oprichting voor stakeholders die betrokken zijn bij het beheer en behoud van deze kunstwerken. Een workshop naar aanleiding van de presentatie van een stappenplan maakte duidelijk dat toekomstig onderzoek zich meer zou moeten richten op risicovermindering en de vraag wie de probleemeigenaar is.

De afronding van het project geeft in feite een tussenstand. Meer onderzoek en samenwerking zijn nodig om tot een beheersbare situatie voor kunstwerken in de openbare ruimten te komen.